REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamace

Případné reklamace se vždy snažíme řešit k Vaší spokojenosti

Zásady vracení zboží zakoupené na brandatelier.cz umožňují zákazníkům vrátit způsobilé položky poštou, případně přes obchodního zástupce do 7 dnů od původního data odeslání a získat tak plnou náhradu. V případě poškození nebo ztráty zboží nás prosím neprodleně kontaktujte. Je nám líto, ale poplatky za dopravu se nevracejí. Zákazníci musí zaplatit náklady na zpáteční dopravu. BRAND ATELIER a.s. neodpovídá za poškození při přepravě ani za ztracené zásilky při zpětném odeslání. Kvůli vaší ochraně doporučujeme zaslat vaší reklamaci s pojištěním zásilky, kterou lze sledovat v případě ztráty.

BRAND ATELIER a.s. může vydávat pouze refundace nebo přijímat vrácení a výměnu za zboží zakoupené výhradně na brandatelier.cz. Zboží musí být neotevřené, nepoužité a vrácené nebo vyměněné do 7 dnů od data přijetí produktu. Vrácení zboží přijatého po 7 dnech bude přijímáno na základě rozhodnutí společnosti BRAND ATELIER a.s..

Vrácení peněz bude připsáno dle původního způsobu platby poté, co jsme obdrželi a schválili vrácení.

Vaše reklamace bude zpracována okamžitě po obdržení produktu. Obecně platí, že doba pro vrácení peněz je 7 až 10 celých pracovních dnů od vyřízení reklamace. O stavu vaší reklamace nebo výměny vás budeme informovat e-mailem.

Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím ihned po jeho převzetí či po doručení zásilky pečlivě prohlédnout a zjištěné vady uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jeho převzetí či doručení zásilky. Oznámení o zjištěných vadách musí Kupující učinit u Prodávajícího písemně. Oznámení musí obsahovat kromě přesné identifikace vadného zboží, a popisu vady i identifikaci objednávky a údaje ze štítku zboží. Bez tohoto oznámení nelze reklamaci (práva z vadného plnění) zboží uznat. Vzhledem k charakteru zboží Prodávající neodpovídá v žádném případě za vady vzniklé poškozením během přepravy, chybným či neodborným použitím zboží, zejména použitím v rozporu s jakýmikoliv pokyny a doporučeními Prodávajícího, za vady způsobené neodbornou či neopatrnou manipulací, špatným skladováním či nadměrným zatížením. Kupující a další uživatelé zboží jsou povinni se seznámit ve vlastním zájmu s parametry a možnostmi použití zboží a jsou povinni si počínat tak, aby k poškození zboží nedocházelo. Parametry a možnosti použití zboží, jakož i další podrobnosti jsou dostupné vždy minimálně u  Prodávajícího; vady vzniklé nerespektováním uvedených informací nelze vůči Prodávajícímu uplatnit.

Prodávající neposkytuje Kupujícímu jakoukoli záruku za jakost. Toto ujednání platí přednostně a lze jej vyloučit jen písemnou dohodou stran. I pokud by Prodávající v jednotlivých případech poskytl Kupujícímu plnění odpovídající plnění ze záruky, nebo které by mohlo být jako plnění ze záruky vykládáno, nebude takové jednání považováno za jakoukoliv praxi zavedenou mezi stranami a nezakládá se tím jakékoliv právo Kupujícího na obdobný postup v dalších případech.