OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

BRAND ATELIER a.s.

 

1. Obecná ustanovení

1.1.         BRAND ATELIER a.s., IČ: 247 10 776, se sídlem Praha 5, Radlická 180/50, PSČ: 150 00 je obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka 16341.

1.2.         Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi obchodní společností BRAND ATELIER a.s., jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) a kupujícím týkající se kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží. Kupujícím je právnická nebo podnikající fyzická osoba, která učinila u Prodávajícího objednávku zboží (dále jen „Kupující“). Tam, kde v těchto VOP nebo kupní smlouvě nebo jiné smlouvě, např. Rámcové kupní smlouvě a smlouvě o zákazu zneužití pro vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím není odchylná úprava, řídí se ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a tato ustanovení zákona se považují za součást těchto VOP.

1.3.         Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí VOP platnými a účinnými v den potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím. Aktuální platné a účinné znění VOP je k dispozici na www.brandatelier.cz.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1.         Kupní smlouva se uzavírá, nedojde-li k jiné zvláštní dohodě, na základě objednávky Kupujícího, kterou Prodávající potvrdil. Objednávku Kupující zasílá Prodávajícímu přímo, anebo je-li Kupujícímu ustanoven obchodní zástupce, pak prostřednictvím obchodního zástupce, a to prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.brandatelier.cz s uvedením druhu zboží, množství, případně též s uvedením místa dodání a dalšími požadavky.

2.2.         Prodávající obdrženou objednávku Kupujícího potvrdí sám přímo, anebo prostřednictvím obchodního zástupce zasláním potvrzení, a to zpravidla e-mailem, nebude-li objednávka Prodávajícím potvrzena, není Prodávající obdrženou objednávkou vázán. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku odmítnout z důvodu, že objednaným zbožím nedisponuje, z důvodu nedostatku zboží na skladě, z důvodu nesouladu ceny zboží v objednávce s aktuálním ceníkem Prodávajícího, z důvodu nereálnosti požadovaného termínu dodání či z jiných důvodů, kvůli nimž nemůže Prodávající na základě obdržené objednávky plnit.

2.3.         V případě, že Prodávající objednávku nepotvrdí, avšak následně zboží Kupujícímu dodá a Kupující toto zboží přijme, má se za to, že Prodávající objednávku Kupujícího přijal a převzetím zboží ze strany Kupujícího byla kupní smlouva na takto dodané zboží uzavřena. Obdobně toto platí i v případě, že mezi smluvními stranami bude sporné, zdali Kupující provedl objednávku zboží u Prodávajícího, ale Kupující zboží dodané Prodávajícím přijal a ihned jej neodmítnul.

2.4.         Bude-li mít Prodávající za to, že lze Kupujícímu navrhnout náhradní či odlišné řešení či odlišné platební nebo dodací podmínky, je Prodávající oprávněn takové řešení Kupujícímu navrhnout. V takovém případě se kupní smlouva považuje za uzavřenou až po přijetí takového návrhu Kupujícím. Prodávající tímto vylučuje možnost uplatnění § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku ze strany Kupujícího; pokud Kupující v přijetí návrhu Prodávajícího uvede dodatky nebo odchylky od návrhu, smlouva uzavřena není, pokud takové dodatky a odchylky Prodávající Kupujícímu nepotvrdí. Za přijetí návrhu Prodávajícího Kupujícím se považuje i převzetí zboží dodaného Prodávajícím dle jeho návrhu, pokud Kupující převzetí takového zboží při jeho dodání neodmítne.

2.5.         Předmětem kupní smlouvy je prodej zboží, které si Kupující u Prodávajícího objednal na základě objednávky, potvrzené Prodávajícím dle odstavce 2.2. těchto VOP, nebo zboží v návrhu uvedeném Prodávajícím, přijatém Kupujícím dle odstavce 2.4. těchto VOP, nebo prodej zboží dodaného dle postupu uvedeného v odstavci 2.3. těchto VOP.

 

3. Ceny

3.1.         Dodáním zboží vzniká Prodávajícímu právo na úhradu ceny zboží. Kupní cena za zboží se řídí ceníkem zboží Prodávajícího, aktuálním ke dni potvrzení objednávky. Prodávající poskytne Kupujícímu informaci o aktuálních cenách;  ceny  jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu včetně informací o zboží a jeho hlavních vlastností. Prodávající si vyhrazuje též právo zvolit jinou formu zpřístupnění cen, například zasláním ceníku v elektronickém formátu nebo jinou obdobnou formou. Všechny tyto způsoby poskytnutí informací o cenách se považují za dostatečný způsob informování.

3.2.         V každém případě je ve vlastním zájmu Kupujícího, aby se o aktuálních cenách zboží předem informoval u Prodávajícího. Prodávající není v žádném případě povinen Kupujícího sám bez jeho žádosti informovat o aktuální ceně zboží.

3.3.         K ceně bude vždy ještě připočtena daň z přidané hodnoty.

3.4.         Bude-li však objednávka obsahovat cenu, která neodpovídá aktuální ceně požadovaného zboží stanovené Prodávajícím, je Prodávající rovněž oprávněn objednávku odmítnout, anebo navrhnout odpovídající cenu. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až po přijetí takového návrhu Kupujícím; o přijetí platí obdobně odst. 2.4. těchto VOP. Neodmítne-li Prodávající cenu v objednávce, která neodpovídá aktuální ceně požadovaného zboží a ani tuto výslovně před dodáním zboží nepotvrdí, platí i tak cena dle ceníku aktuálního ke dni obdržení objednávky na zboží od Kupujícího.

3.5.         Vedle kupní ceny za zboží je Prodávající oprávněn Kupujícímu účtovat přepravné. Přepravné je účtováno v závislosti na velikosti a hmotnosti zásilky, způsobu a délce přepravy. Je ve vlastním zájmu Kupujícího, aby se informoval o aktuálních cenách přepravného předem u Prodávajícího či obchodního zástupce Prodávajícího. V případě, že o to Kupující požádá před odesláním objednávky, sdělí mu Prodávající aktuální cenu přepravného.

3.6.         Kupující se zavazuje uhradit cenu zboží a přepravné ve lhůtě určené Prodávajícím zpravidla v daňovém dokladu (faktuře) jako datum splatnosti faktury. Úhradu provede Kupující bezhotovostně na účet Prodávajícího. Za okamžik úhrady se považuje připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4. Dodání zboží

4.1.         Prodávající dodá Kupujícímu zboží ze svých skladů. Prodávající je oprávněn rozhodnout, z kterého skladu bude zboží dodáváno, případně je oprávněn zajistit dodávku zboží i od třetí osoby, zejména od subjektů spolupracujících se společností Kevin Murphy Asia Pte. Ltd. či přímo od této společnosti. Nakládku zboží provede či zajistí Prodávající sám na své náklady. Není-li v jednotlivé kupní smlouvě určeno místo dodání, je místem dodání adresa, na které se nachází Autorizovaný salón uvedený zpravidla v Rámcové kupní smlouvě a smlouvě o zákazu zneužití či jiné obdobné smlouvě. Předáním zboží k přepravě do místa určení je zboží dodáno. Je-li místem dodání sklad Prodávajícího či obchodního zástupce, připraví Prodávající toto zboží v termínu dodání Kupujícímu k převzetí v tomto skladu.

4.2.         Bude-li mezi stranami dohodnuto, že zboží z více kupních smluv bude dodáváno v jedné dodávce, považuje se za cenu dodávaného zboží součet cen zboží z těchto kupních smluv. Termínem dodávky je v takovém případě pro veškeré zboží termín dodání podle té kupní smlouvy, který nastane nejpozději.

4.3.         Termín dodání je oprávněn určit Prodávající s ohledem na dostupnost zboží, vzdálenost skladu, z nějž bude zboží dodáno, možnosti Prodávajícího, místo dodání a na předmět objednávky.

4.4.         Kupující není oprávněn jakkoliv nakládat se zbožím před jeho vyložením a potvrzením dokladů o přijetí zboží.

4.5.         V případě, že zboží bude předáno Kupujícímu přepravcem zjevně poškozené, v menším množství než vyplývá z dodacího či nákladního listu nebo s jinými zjevnými vadami, je Kupující povinen o tom provést za přítomnosti dvou svých zaměstnanců a spolu s přepravcem písemný protokol. Jedno vyhotovení protokolu je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po předání zboží Kupujícímu, jinak není oprávněn tyto vady uplatňovat vůči Prodávajícímu. Kopii protokolu předá Kupující řidiči, který zboží dopravil.

5. Platební podmínky a možnosti dodání zboží

5.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • dobírkou v hotovosti při předání zboží,
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně na adrese Radlická 180/50, Praha 5,
 • převodem na bankovní účet uvedený na faktuře,
 • platební kartou prostřednictvím platební brány.

5.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.        V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

5.4.     V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.5.        Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím při objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

5.8.       Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

5.9.      Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.10.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.11.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.12.   Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

5.13.   Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

6. Úhrada ceny zboží a přepravného, daňový doklad

6.1.         Nárok na úhradu ceny zboží a přepravného vzniká Prodávajícímu okamžikem dodání zboží. Podkladem pro úhradu je daňový doklad (faktura) vystavený Prodávajícím. Daňový doklad obsahuje mimo jiné číslo účtu Prodávajícího, na který se úhrada provádí, nebude-li úhrada provedena v hotovosti či úhradou přímo přepravci zboží. Nebude-li dohodnuto výslovně jinak, je Prodávající oprávněn zaslat Kupujícímu daňový doklad elektronicky.

6.2.         Pro případ prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) vystaveného Prodávajícím se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody není nikterak dotčen.

6.3.         Prodávající je oprávněn zvolit způsob úhrady ceny zboží a přepravného také proforma fakturou (zálohovou fakturou), a to zejména v případě, že Kupující byl či je v prodlení s úhradou některé z pohledávek Prodávajícího. Platba proforma fakturou (zálohovou fakturou) znamená, že před dodávkou zboží je Kupující Prodávajícím vyzván k provedení zálohové platby na účet Prodávajícího. Prodávající je v takovém případě oprávněn dodat zboží až poté, kdy je částka dle proforma faktury připsána na účet Prodávajícího a do této doby není objednávkou Kupujícího vázán.

6.4.         V případě prodlení Kupujícího s úhradou některé z pohledávek Prodávajícího je Prodávající oprávněn přerušit přijímání dalších objednávek Kupujícího a je oprávněn odložit plnění dalších již uzavřených kupních smluv, a to až do doby, dokud Kupující neuhradí veškeré své splatné závazky vůči Prodávajícímu.

6.5.         V případě prodlení Kupujícího s jakoukoliv dílčí úhradou, delšího jak 14 dnů je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím úhradu všech jeho dluhů, a to i těch, které nejsou v té době ještě splatné. Zároveň je Prodávající oprávněn v případě takového prodlení Kupujícího odstoupit od všech uzavřených kupních smluv. To platí i pro prodlení s úhradou proforma faktury.

6.6.         V případě prodlení Kupujícího s jakoukoliv dílčí úhradou, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím přiměřené zajištění podle Občanského zákoníku.

7. Výhrada vlastnického práva

7.1.         Zboží zůstává až do úplného zaplacení ceny za zboží a přepravného a balného ve vlastnictví Prodávajícího.

7.2.      Až do okamžiku přechodu vlastnického práva ke zboží není Kupující oprávněn se zbožím nakládat nevratným způsobem, převést jej na třetí osoby, ani jej zatížit právy třetích osob.

7.3.         Za účelem zajištění úhrady kupní ceny zboží a splnění povinnosti Kupujícího uvedené v odst. 6.2. těchto VOP, ve smyslu § 2040 a násl. Občanského zákoníku, postupuje Kupující Prodávajícímu své pohledávky, které mu vzniknou v případě prodeje zboží před nabytím vlastnictví vůči tomu, komu by zboží prodal. V případě, že by Kupující zboží před přechodem vlastnického práva zpracoval, spojil nebo smíchal s jiným zbožím, aniž by bylo možné oddělení zboží v původním stavu, stane se Prodávající spoluvlastníkem takto vzniklé nové věci v poměru hodnoty jeho použitého zboží k hodnotě ostatních věcí, které byly ke vzniku nové věci použity; Kupující pro tento případ postupuje Prodávajícímu také své pohledávky, které by mu prodejem takové nové věci vznikly vůči tomu, komu by takovou věc prodal. Pohledávky se ve všech případech uvedených v tomto odstavci postupují do výše Kupujícím neuhrazené kupní ceny s příslušenstvím.

7.4.         Kupující je povinen Prodávajícího ihned informovat o veškerých skutečnostech týkajících se zboží, k němuž dosud na Kupujícího nepřešlo vlastnické právo, zejména o vznesených nárocích třetích osob k tomuto zboží, opatřeních či rozhodnutích učiněných orgány státní správy, soudy, exekutory či jinými úředními autoritami. Kupující je rovněž povinen Prodávajícího informovat o skutečnosti, že došlo ke vzniku pohledávky uvedené v odst. 6.3. těchto VOP, která byla na Prodávajícího postoupena, a je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k uplatnění jeho práv.

8. Reklamace

8.1.         Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím ihned po jeho převzetí či po doručení zásilky pečlivě prohlédnout a zjištěné vady uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jeho převzetí či doručení zásilky. Oznámení o zjištěných vadách musí Kupující učinit u Prodávajícího písemně. Oznámení musí obsahovat kromě přesné identifikace vadného zboží, a popisu vady i identifikaci objednávky a údaje ze štítku zboží. Bez tohoto oznámení nelze reklamaci (práva z vadného plnění) zboží uznat. Vzhledem k charakteru zboží Prodávající neodpovídá v žádném případě za vady vzniklé poškozením během přepravy, chybným či neodborným použitím zboží, zejména použitím v rozporu s jakýmikoliv pokyny a doporučeními Prodávajícího, za vady způsobené neodbornou či neopatrnou manipulací, špatným skladováním či nadměrným zatížením. Kupující a další uživatelé zboží jsou povinni se seznámit ve vlastním zájmu s parametry a možnostmi použití zboží a jsou povinni si počínat tak, aby k poškození zboží nedocházelo. Parametry a možnosti použití zboží, jakož i další podrobnosti jsou dostupné vždy minimálně u  Prodávajícího; vady vzniklé nerespektováním uvedených informací nelze vůči Prodávajícímu uplatnit.

 

8.2.         Prodávající neposkytuje Kupujícímu jakoukoli záruku za jakost. Toto ujednání platí přednostně a lze jej vyloučit jen písemnou dohodou stran. I pokud by Prodávající v jednotlivých případech poskytl Kupujícímu plnění odpovídající plnění ze záruky, nebo které by mohlo být jako plnění ze záruky vykládáno, nebude takové jednání považováno za jakoukoliv praxi zavedenou mezi stranami a nezakládá se tím jakékoliv právo Kupujícího na obdobný postup v dalších případech.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

9.1.           Kupující, který uzavřel kupní smlouvu, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

9.2.           Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

9.3.           Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

9.4.        Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

9.5.           Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

9.6.            Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.7.            Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

9.8.       Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9.9.          Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.10.          Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené, neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.11.          Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

10.  Odpovědnost za škodu a prodlení

10.1.         V případě, že Prodávající nemůže dodržet dodací lhůtu z důvodu zásahu vyšší moci, zejména z důvodu války, občanských nepokojů, stávky, výpadků v dodávce energií, úředních zásahů či jiných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na jeho vůli, které nastaly u Prodávajícího nebo jeho subdodavatele, a které Prodávající nebo jeho subdodavatel nemůže rozumnými prostředky překonat, prodlužuje se dodací lhůta o dobu, po kterou taková překážka trvala. Prodávající v takovém případě není odpovědný za prodlení a škody z něj vzniklé, jestliže o existenci překážky Kupujícího bez zbytečného odkladu informoval. Trvá-li taková překážka déle než 60 dnů, kupní smlouva zaniká, aniž by byl Prodávající povinen hradit Kupujícímu škodu z toho vzniklou.

10.2.         V případě prodlení Prodávajícího s dodáním zboží je Kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy po marném uplynutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění, pokud Prodávajícího na prodlení písemně upozornil a poskytl mu v této výzvě dodatečnou lhůtu k plnění, která bude činit minimálně 4 týdny od doručení výzvy.

10.3.         Kupující může uplatnit nároky na náhradu škody z jakýchkoliv právních důvodů jen v případě, že škoda vznikla v důsledku zaviněného úmyslného či hrubě nedbalostního porušení povinností Prodávajícím. V případě podstatného porušení povinností Prodávajícím odpovídá Prodávající za vzniklou škodu i v případě zavinění ve formě jiné nedbalosti. V případě vzniku odpovědnosti Prodávajícího za škody má Kupující nárok na náhradu přímé škody, a to v rozsahu, který mohl Prodávající při porušení povinnosti rozumně přepokládat; ušlý zisk, jiné následné škody nebo újmy na dobrém jménu, pokud nebyly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí, se Kupujícímu nenahrazují. Vznikne-li Kupujícímu škoda v důsledku prodlení Prodávajícího s dodáním zboží, Prodávající nahradí Kupujícímu škodu do výše 0,5 % ceny opožděně dodaného zboží za každý týden prodlení, maximálně však do výše 15 % ceny opožděně dodaného zboží. Vznikne-li Kupujícímu škoda v důsledku dodání vadného zboží, Prodávající nahradí Kupujícímu škodu do výše kupní ceny vadného zboží, nebo dle své volby, buď poskytne Kupujícímu výměnou za vadné zboží zboží bezvadné, nebo Kupujícímu poskytne přiměřenou slevu z ceny vadného zboží. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku nese Prodávající v rozsahu stanoveném právními předpisy.

10.4.         Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu, kterou by mu způsobil porušením svých povinností, v rozsahu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

11. Ostatní ujednání

11.1.         Kupující není oprávněn postoupit na třetí osoby jakékoliv pohledávky vzniklé mu na základě kupní smlouvy vůči Prodávajícímu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Kupující není oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám Prodávajícího jakékoliv své pohledávky vzniklé mu na základě kupní smlouvy.

11.2.         Prodávající je oprávněn jednostranně započíst veškeré své pohledávky proti pohledávkám Kupujícího všeho druhu, a to bez ohledu na jejich splatnost.

11.3.         Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas s využitím svých dat pro marketingové účely Prodávajícího, zejména pro zasílání obchodních sdělení písemně nebo elektronicky.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.       Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se na závazky mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatelem, nepoužijí.

12.2.       Veškeré podklady, technické výkresy, specifikace zboží, výrobní postupy, ochranné známky, obchodní označení apod., které jsou nebo mohou být předmětem ochrany autorského práva nebo ochrany průmyslového vlastnictví a které nejsou běžně dostupné, jsou důvěrné a Kupující není oprávněn je využívat v rozporu se smlouvami uzavřenými mezi Kupujícím a Prodávajícím, v rozporu s těmito VOP a právními předpisy nebo je poskytovat třetím osobám. Práva autorská a práva z průmyslového vlastnictví Prodávajícího nebo jiných subjektů ze skupiny Kevin Murphy nejsou dodávkou zboží Kupujícímu nijak dotčena, trvají i nadále a nepřevádí se žádným způsobem na Kupujícího.

12.3.       Kupní smlouva uzavřená dle těchto VOP a vztahy vzniklé na jejich základě se řídí právním řádem České republiky. Spory vzniklé na základě této smlouvy budou řešeny výlučně před příslušnými soudy České republiky. Smluvní strany sjednávají, že v případě soudního sporu bude-li věcně příslušným krajský soud, bude místně příslušným Krajský soud v Praze a bude-li věcně příslušný okresní soud, bude místně příslušným Obvodní soud pro Prahu 5.

12.4.       Není-li zvláštní písemné dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím, z níž vyplývá, že se smluvní vztahy neřídí těmito VOP, vztahují se tyto VOP na každou objednávku zboží Kupujícím a jsou součástí každé uzavřené kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím. Neprojeví-li Kupující souhlas s těmito VOP jejich podpisem nebo jiným způsobem před odesláním první objednávky, dochází k jejich odsouhlasení Kupujícím nejpozději převzetím zboží či převzetím zásilky zboží v případě doručování zboží nebo uhrazením proforma faktury v případě zálohové platby ceny zboží. Souhlas Kupujícího s těmito VOP se vztahuje i na veškeré další objednávky zboží, a to až do doby úpravy či změny těchto VOP Prodávajícím. Prodávající je oprávněn tyto své VOP jednostranně změnit. V případě, že Kupující po změně VOP zašle Prodávajícímu další objednávku, aniž by uvedl, že odmítá použití aktuálních VOP, považuje se nové znění VOP za odsouhlasené Kupujícím odesláním takové objednávky.

12.5.       V případě rozporu české a anglické jazykové verze těchto dvojjazyčných VOP má přednost česká verze.